Wyłączanie sędziów w sprawach o kredyty frankowe

12 listopada, 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Październikowy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych otworzył naprawdę ciekawe możliwości dla wielu Polaków. Orzeczenie to daje bowiem podstawę do żądania unieważnienia całości lub części umowy kredytowej. Sprawy tego rodzaju trafiają coraz częściej na salę sądową. Co ciekawe banki coraz mocniej naciskają na to, aby wyłączać sędziów z orzekania.

Zakaz orzekania we własnej sprawie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

  • w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
  • w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
  • w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;
  • w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;
  • w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.

Zdaniem banków pewna część sędziów nie powinna orzekać w sprawach frankowych ze względu na konflikt interesów. Chodzi bowiem o to, że niektórzy sędziowie także zaciągali kredyty we frankach szwajcarskich, co miałoby ich czynić nieobiektywnymi przy wydawaniu wyroków.

Wniosek o wyłączenie sędziego w sprawie frankowej

Jeśli pozwany kredytodawca dowie się, że sędzia orzekający w sprawie frankowej sam był lub nadal jest dłużnikiem kredytowym, bez wahania złoży wniosek o wyłączenie sędziego od orzekania. To z kolei przyczyni się do wydłużenia całego postępowania, teoretycznie umożliwi bankom przygotowanie lepszych kontrargumentów na odroczoną rozprawę.

Banki, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich coraz chętniej sięgają po tego rodzaju rozwiązanie. Kredytodawcy robią co mogą, aby uniknąć odpowiedzialności za źle skonstruowane umowy oraz niesłusznie zawyżone i pobrane raty kredytowe. 

Sąd Najwyższy o sprawie wyłączania sędziów

Niechęć banków do wzięcia odpowiedzialności za swoje błędy jest zrozumiała, z drugiej jednak strony okazuje się, że wnioski o wyłączanie sędziów, którzy kiedykolwiek brali kredyty we frankach szwajcarskich wydaje się być mocno nieuzasadniona.

Sąd Najwyższy już w kwietniu b.r. wypowiedział się bowiem w tej kwestii u wyraźnie wskazał, że sędziowie, którzy mają kredyty frankowe, nie muszą wyłączać się od orzekania w takich sprawach. Działania banków nie znajdują więc żadnego uzasadnienia prawnego, stąd też wnioski o wyłącznie sędziów powinny być oddalane. 

Źródło:

Reakcja banków na wyrok TSUE ws. kredytów frankowych

Od wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów frankowych minęło już trochę czasu. Orzeczenie spowodowało wzrost ilości spraw sądowych wytaczanych w Polsce przeciwko kredytodawcom …

Czytaj →

PKO i sprawy kredytów frankowych

Sprawy sądowe, które umożliwiają unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Coraz większa liczba banków jest pozywana przez …

Czytaj →

Sprawa kredytu frankowego Dziubaków – odroczona

Sprawy związane z kredytami frankowymi ostatnimi czasy nabrały sporego rozpędu. Wszystko dzięki październikowemu wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Inicjatorem tego postępowania było małżeństwo państwa Dziubaków. …

Czytaj →

Koronawirus a kredyty we frankach szwajcarskich

Od jakiegoś czasu jednym z czołowych tematów medialnych jest sprawa związana z chińskim koronawirusem. Wydawałoby się, że nie ma on związku z kwestią kredytów udzielanych …

Czytaj →